<sitestatus>
<httpd>ok</httpd>
<mysqld>ok</mysqld>
<mysqlbase>ok</mysqlbase>
</sitestatus>